GS ספרי זרז לסופר גלו

זרז ייבוש לדבק מהיר (צינואקרילט) מתייבש ומתקשה במקום.

סוגי אריזות: תרסיס לחץ 80 מ"ל

GS ספרי זרז לסופר גלו CYANOACRYLAT ACCELERATOR SPRAY מייבש דבק מהיר במקום